Általános Szerződési Feltételek

1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a Pentasol Hungary Kft. (4030 Debrecen, Galamb u. 16.) által bármely termék (továbbiakban Termék) bármely fél számára történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.
2. A Pentasol Hungary Kft.-től történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés a Pentasol Hungary Kft-re nézve csak akkor kötelező, ha azt a Pentasol Hungary Kft. írásban elfogadta.
3. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.
4. Elháríthatatlan külső ok (5.8) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.
5. Az általános feltételek hatálya

5.1. Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások
5.1.1. A Pentasol Hungary Kft által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon történő szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez.
5.1.2. A Pentasol Hungary Kft és Megrendelő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolásával lép életbe.
5.1.3. Amennyiben írásbeli megállapodás, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem rendelkezik, a termékek használati utasításai, a szállítási dokumentumok és az egyéb kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét.

5.2. Árak
5.2.1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák.
5.2.2. A szállítási költség a megrendelőt terheli, külön megegyezés alapján a Pentasol Hungary Kft ettől eltérően is eljárhat.
5.2.3. Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális estekről a Pentasol Hungary Kft külön rendelkezik.

5.3. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások
5.3.1. A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében a Pentasol Hungary Kft köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben tőle elvárható. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Megrendelő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni.
5.3.2. A Pentasol Hungary Kft a terméket postai úton juttatja el a Megrendelőhöz.
5.3.3. A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása esetén, vagy ha a Megrendelő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul.
5.3.4. Nem megfelelő (selejt) Termék esetén a Pentasol Hungary Kft a Megrendelővel történt megállapodás értelmében köteles gondoskodni a termék cseréjéről saját költségén vagy a vételár visszafizetéséről.

5.4. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés
5.4.1. A Termék tulajdonjoga -a birtokbaadástól függetlenül- csak akkor száll a Megrendelőre, amikor a Pentasol Hungary Kft megkapta a megállapodás szerinti árat. Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő a Terméket nem veheti használatba, nem építheti be, nem idegenítheti el.
5.4.2. Amennyiben a Megrendelő a Pentasol Hungary Kft-vel szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, a Pentasol Hungary Kft minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni.
5.4.3. A kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Megrendelőre.

5.5. Fizetés
5.5.1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni.
5.5.2. Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Megrendelő visel.
5.5.3. Amennyiben a Pentasol Hungary Kft a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak esedékességekor, Megrendelő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után napi 1% kötbért köteles fizetni.
5.5.4. A hátralékos összegek beszedése érdekében a Pentasol Hungary Kft által kezdeményezett, minden eljárás költségei a Megrendelőt terhelik.
5.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Terméket/Szolgáltatást a megállapodás szerinti helyen és/vagy időben nem veszi át, a Pentasol Hungary Kft jogosult a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a Megrendelőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár napi 1%-a.

5.6. Szerződésbontás
5.6.1. A Pentasol Hungary Kft egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.
5.6.2. A Pentasol Hungary Kft a Termékkel/Szolgáltatással szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Amennyiben a Megrendelő elszállította a Terméket, azt köteles visszaszállítani a Pentasol Hungary Kft telephelyére és napi 1% kötbért megfizetni. Amennyiben nem szállította el, úgy meg kell fizetnie a Termék tárolási költségét és napi 1% kötbért.
5.6.3. A megrendeléssel Megrendelő nyilatkozik, és tudomásul veszi, hogy a teljesítést Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és hogy a teljesítés megkezdését (sikeres tranzakció) követően elveszíti az elállási jogát. A teljesítés megkezdését megelőzően visszamondott megrendelés esetén Megrendelő köteles a termék/szolgáltatás értékét megtéríteni Szolgáltató részére. Az elállás miatt fizetendő összeg a Teljesítést megkezdése előtt számított
15 nappal a megrendelés összegének 100%-a,
30 nappal a megrendelés összegének 50%-a,
45 nappal a megrendelés összegének 25%-a.

5.7. Felelősség
5.7.1. A Pentasol Hungary Kft Termékeire maximum egy év garanciát vállal, az ettől eltérő időtartamot egyéb módon kell szabályozni. A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásra, rendes kopásra, illetve a nem rendeltetés szerinti felhasználásra vagy a nem megfelelő felhasználási körülmények miatt bekövetkező meghibásodásra. A garanciális feladatokat a Pentasol Hungary Kft csak akkor köteles ellátni, ha a Megrendelő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette. A garanciális feladatok ellátásához a Megrendelőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania a Pentasol Hungary Kft számára. Ha ezt nem kapja meg, akkor a Pentasol Hungary Kft mentesül a garanciális kötelezettsége alól.
5.7.2. A Terméken a Pentasol Hungary Kft tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes garanciavesztés érvényesül.
5.7.3. A Pentasol Hungary Kft felelőssége – garanciális időn belüli meghibásodás esetén – kizárólag a Termék kijavítására – vagy ha ez nem lehetséges – annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A garanciális teljesítés helye a Pentasol Hungary Kft székhelye.

5.8. Elháríthatatlan külső ok
Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében elháríthatatlan külső oknak minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a társaság tulajdonosainak egyidejű munkaképtelensége.

5.9. Kártérítés
A Megrendelő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő nem léphet fel. A Pentasol Hungary Kft az egy hetet meghaladó késedelmes szállítása esetén napi 1% kötbért köteles megfizetni oly módon, hogy a számla összegéből azt levonja. A késedelemből származó egyéb kárért, elmaradt haszonért más módon a Pentasol Hungary Kft felelősségre nem vonható.

5.10. Alkalmazandó jog
Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadók. Jogviták esetén a felek a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki a magyar anyagi jog szerint.

5.11. Érvénytelenség
Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni.